W katalogu znaleziono 501 haseł

Zagadnienia transportowe 1, Wykłady badania
ZAGADNIENIE TRANSPORTOWE(część 1)Zadanie zbilansowaneZadanie zbilansowanePrzykład 10.Firma posiada zakłady wytwórcze w miastach A, B i C, oraz centra dystrybucyjne w miastach D, E, F i G.Możliwości produkcyjne zakładów wynoszą odpowiednio: 120, 20 i...

Zał II 03 Parametry i wskaźniki parkingowe, Architektura i budownictwo, Architektura, 1 PROJEKT STUDIUM, Część II KIERUNKI, Załączniki tekstowe
ZAŁĄCZNIK II.3PARAMETRY I WSKAŹNIKI PARKINGOWEliczba miejscWSKAŹNIKI MIEJSC PARKINGOWYCHjednostka odniesieniaRodzaj użytkowania (źródło ruchu)uwagiminim.maksym.liczba miejscjednostka odniesieniaRodzaj użytkowania (źródło...

Zarzdzanie jakocia WYKLAD, PWr - Wydział Chemiczny, Zarządzanie jakością
ZRZĄDZNIEJKOŚCIĄWYKŁDSpiwykładu: 1.Jakodgeneapodtawowepojciaideinicje 2.ZarądanieprejakodTQM 3.Koncepcjeimodelaarądaniaprejakod(DemingaJuranaCrob’egoFiegenbaumaKaiena) 4.ytemyarądaniajakocią– ISO serii 9000. 5.Normy ISO 9000,...

Zadania PLB, Studia, Podstawy Optymalizacji
Zadanie nr 250max c | x, gdzie:c=[ -42.0 84.0 92.0 16.0 -16.0 46.0 34.0 ]Przy ograniczeniach:-22.0*x1+30.0*x2+34.0*x3+2.0*x4+48.0*x5+136.0*x6-22.0*x7 <= 162134.0*x1+20.0*x2+144.0*x3+64.0*x4-12.0*x5+62.0*x6+90.0*x7 <=...

Zastosowanie algorytmów genetycznych w optymalizacji portfeli papierów wartościowych, stz. Prace Magisterskie
Politechnika Czstochowska Wydział Inynierii Mechanicznej i Informatyki Karol Egeman ......................... P R A C A D Y P L O M O W A M A G I S T E R S K A Zastosowanie algorytmów genetycznych w optymalizacji portfeli papierów wartociowych Specjalno: Inynieria...

Zachowania zdrowotne i ich związek z ochroną zdrowia, zdrowie publiczne
Zachowania zdrowotne i ich związek z ochroną zdrowia Zachowania zdrowotne i ich związek z ochroną zdrowia Wstęp 1. Zagrożenia zdrowotne występujące w środowisku zamieszkania 2. Styl życia a zdrowie człowieka 2.1. Aktywność fizyczna a zdrowie 2.2....

ZasadyPracDomowych 1.0, Studia elektrotechnika, sem 1, TI
Zasady prac domowych z przedmiotu Technologie Informacyjnedla kierunku Automatyka i Robotyka, sem.1, oraz kierunku Elektrotechnika, sem.1studia I stopnia, stacjonarne, rok akademicki 2013/20141. Terminy i planowaniePrace domowe zadawane są na MOODLE, co...

Zagr Choroby odzwierzece, Ocena Ryzyka-mat. pomocnicze, Zagrożenia w pracy-PDF
KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGOCHORÓBODZWIERZÊCYCHMO¯NA SIÊ USTRZECWARSZAWA 2006Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznegoOpracowanie merytoryczne:Biuro Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa LekarskiegoCzêœæ rysunków...

Zastosowanie mikrokontrolera 8051 do sterowania ATA ATAPI CDROM, pchomikowane, phill2k, Elektronika, 8051
Tłumaczenie z języka angielskiego J.Bogusz:Zastosowanie mikrokontrolera 8051 do sterowania ATA/ATAPI CDROM© 2000 Jason NunnDarwin NT, Australiajsno@downunder.net.aujsno@arafura.net.auGeneza - około godziny 22, w czwartek 15 kwietnia 2000, gra Unreal...

Załącznik do wniosku o rentę rodzinną, PDF
Załącznik do wniosku o rentę rodzinnąZUS Rp-2acd. III. Członkowie rodziny ubiegający się o rentę rodzinną1. Dane personalne pełnoletniej osoby1.1 Nazwisko1.2 Nazwisko rodowe (wg świadectwa...

Zakres Analiza Matematyczna 1, Matematyka studia
WojciechMa¢kowiak2lipca2004rokuZagadnieniazanalizyIIKresyniepustychpodzbiorówprostejrzeczywistej.IIGranicaci¡gu.1.Ci¡gizbie»ne.Ograniczono±¢ci¡gówzbie»nych.Twierdzenieooperacjachalgebraicznychnagranicyci¡gu.WarunekCauchy’ego.2.Podci¡gici¡gu,TwierdzenieBolzano-Weierstrassa.3.Twierdzenieogranicyci¡gumonotonicznego.Liczbae.4.Ci¡girozbie»nedoniesko«czono±ci.5.Zbiórpunktówskupieniaci¡gu,granicegórnaidolna,zwi¡zekzistnieniemgranicyci¡gu.IIISzeregiliczbowe.1.Zbie»no±¢szereguliczbowego.Zbie»no±¢bezwzgl¦dnaiwarunkowa.WarunekCauchy’egozbie»no±cisze-regu.Szeregharmonicznyianharmoniczny.2.Kryteriazbie»no±ci:porównawcze,Cauchy’ego,d’Alamberta.3.Twierdzenieozag¦szczaniu.4.Szereginaprzemienne.TwierdzeniaLeibnizaiAbela.5.TwierdzenieCauchy’egooiloczynieszeregów.6.Przemienno±¢szeregówbezwzgl¦dniezbie»nych.TwierdzenieRiemanna.7.Szeregipot¦gowe.Promie«iprzedziałzbie»no±ciszeregupot¦gowego.IVGranicafunkcjiwpunkcie.1.WarunekHeinegoato,bygranicafunkcjifwpunkciexbyłarównay.WarunkiCauchy’ego(wewszystkichukładachxiy).2.Granicalewostronnaiprawostronna,zwi¡zekzistnieniemgranicy.3.Zbiórliczbgranicznych,granicadolnaigórnafunkcjiwpunkcie,zwi¡zekzistnieniemgranicyfunkcjiwpunkcie.4.Twierdzeniaogranicy:sumy,iloczynuiilorazufunkcji.VCi¡gło±¢funkcji.1.WarunkiHeinegoiCauchy’egoci¡gło±cifunkcjiwpunkcie.2.Ci¡gło±¢aistnieniegranicyfunkcjiwpunkcie.3.Twierdzenieoci¡gło±cizło»eniafunkcji,ci¡gło±cisumy,iloczynuiilorazufunkcji.4.Funkcjeci¡głe.Własno±cifunkcjici¡głychokre±lonychnaprzedziale[a,b]:twierdzenieWeierstrassa(oosi¡ganiukresów),własno±¢Darboux,ci¡gło±¢funkcjiodwrotnej,ci¡gło±¢jednostajna.VICi¡giiszeregifunkcyjne.1.Zbie»no±¢punktowaazbie»no±¢jednostajnaci¡gufunkcyjnego.2.Twierdzenieoci¡gło±cigranicyjednostajniezbie»negoci¡gufunkcjici¡głych.3.WarunekCauchy’egozbie»no±cijednostajnejci¡gufunkcyjnego.4.Szeregifunkcyjne.KryteriumWeierstrassazbie»no±cijednostajnejszeregufunkcyjnego.5.Ci¡gło±¢szumyszeregufunkcyjnegonaprzedzialezbie»no±ci.1

Zajęcia 2, Studia - Politechnika Śląska, Zarządzanie, II STOPIEŃ, Statystyka matematyczna
//-->Statystyka ćw. – ćw. 2:rozkłady zmiennych losowychZad. 1Pociągi kolejki elektrycznej odjeżdżają ze stacji co 5 minut. Zakładając,żerozkład czasu przybyciapasażera na stację jest jednostajny, oblicz wartość przeciętną i wariancję...

Zagadnienia, Technologia form odlewniczych, egzamin fizykochemia
Zagadnienia do zaliczenia przedmiotu„Fizykochemia procesów odlewniczych” (dla III roku studiów)1.Podstawowe pojęcia stosowane w termodynamice2.Wielkości intensywne i ekstensywne (przykłady).3.Równowaga termodynamiczna.4.Procesy...

Zagrożenia elektryczne w zakładach produkujących materiały budowlane, BHP PPOŻ, Czynniki niebezpieczne, uciążliwe i szkodliwe, Awarie elektryczne
BEZPIECZEŃSTWO PRACY 4/2008Zagro¿enia elektrycznew zak³adach produkuj¹cych materia³y budowlane Wykorzystanie energii elektrycznej do napêdu maszyn i urz¹dzeñ w zak³adach produkuj¹cych materia³y budowlane jest powszechne. Jest to dominuj¹cy...

Zadania1.1-4, chemia fizyczna
1 Podstawy termodynamiki — zadania1.1 Gaz doskonały, przemiany w gazach, termodynamika gazudoskonałego1. Załó»my, »e mamy pewn¡ ilo±¢ gazu doskonałego pod ci±nieniem p1 = 2 atm, w tempe-raturze T1 = 25C, w cylindrze z tłokiem o obj¦to±ci V1 = 1 dm3.a)...

Zagadnienie 11, Zagadnienia MK
...

Zagr Hałas-W samochodach, Ocena Ryzyka-mat. pomocnicze, Zagrożenia w pracy-PDF
Drgania i hałasdr in¿. PIOTR KOWALSKICentralny Instytut Ochrony Pracy– Pañstwowy Instytut BadawczyW artykule przedstawiono ocenê drgañ mechanicznych i ha³asu dzia³aj¹cych na kierowców ró¿nych pojazdów drogowych. Oceny dokonano na podstawie...Strona 1 / 301 , 2, 3, 4, 5 ... 30